Senast publicerat 14-02-2022 12:15

Riksdagens skrivelse RSk 3/2022 rd B 15/2020 rd  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

B 15/2020 rd
GrUB 16/2021 rd

Ärende

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019 (B 15/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 16/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 9.2.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare