Senast publicerat 10-05-2021 16:20

Riksdagens skrivelse RSk 30/2017 rd B 13/2017 rd  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2016

B 13/2017 rd
GrUB 1/2017 rd

Ärende

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2016 (B 13/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 1/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 25.10.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare