Senast publicerat 10-05-2021 16:25

Riksdagens skrivelse RSk 30/2018 rd SRR 2/2018 rd  Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

SRR 2/2018 rd
JsUB 15/2018 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information (SRR 2/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 15/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen.  
Helsingfors 29.11.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare