Riksdagens skrivelse
RSk
30
2018 rd
Riksdagen
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information
SRR 2/2018 rd
JsUB 15/2018 rd
Ärende
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information (SRR 2/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 15/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen.  
Helsingfors 29.11.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 30-11-2018 11:24