Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 32/2018 rd

Senast publicerat 17-12-2018 13:21

Riksdagens skrivelse RSk 32/2018 rd LM 85/2018 rd  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Riksdagen
LM 85/2018 rd
ShUB 26/2018 rd

Ärende

Riksdagsledamot Krista Kiuru m.fl. har väckt en lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (LM 85/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 26/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 § 5 mom., sådant det lyder i lag 901/2012, som följer: 
  6 § 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  I enlighet med vad som bestäms genom förordning av statsrådet ersätts såsom sjukvård även periodisk läkarundersökning, rehabilitering som avser återställande eller bevarande av arbets- eller funktionsförmågan samt vård eller deltidsvård på anstalt. Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 20 procent och till en med anledning av krigen 1939—1945 skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent kan ersättning betalas för vård eller deltidsvård på anstalt även då behovet därav beror på annan skada eller sjukdom än den som ersätts. Dessutom kan ersättning för rehabilitering, även om behovet därav inte beror på skada eller sjukdom som ersätts, betalas till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 17.12.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare