Senast publicerat 10-05-2021 16:21

Riksdagens skrivelse RSk 34/2017 rd LM 78/2017 rd  Lagmotion med förslag till lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse

LM 78/2017 rd
KuUB 13/2017 rd

Ärende

Riksdagsledamot Antti Kaikkonen cent. m.fl. har väckt en lagmotion med förslag till lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (LM 78/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 13/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse och om tillförande av kapital till stiftelsen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Val av delegationen 
Vid valperiodens första riksmöte ska riksdagen inom sig välja nio medlemmar och lika många ersättare till delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse sr, i överensstämmelse med det som föreskrivs om val av riksdagens organ. 
2 § 
Mandattid 
Delegationens mandattid börjar när delegationen har blivit vald och den fortgår tills en ny delegation har valts. 
3 § 
Konstituering av delegationen 
Medlemmarna i delegationen väljer en ordförande och en vice ordförande inom sig. 
4 § 
Delegationens uppgifter 
Medlemmarna och ersättarna i delegationen deltar i stiftelsens verksamhet på det sätt som föreskrivs i stiftelsens stadgar. 
Delegationen ska årligen lämna en berättelse om stiftelsens verksamhet till riksdagens talmanskonferens. 
5 § 
Donation 
Till stiftelsen får utan vederlag och till ett värde av högst 50 miljoner euro överlåtas aktier som staten äger.  
Den donation som avses i 1 mom. är skattefri. 
6 § 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 
Denna lag träder i kraft den 20
Stiftelsens första delegation tillsätts vid riksmötet 2018. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 5.12.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare