Senast publicerat 29-10-2021 15:15

Riksdagens skrivelse RSk 36/2021 rd SRR 7/2020 rd  Statsrådets redogörelse om EU-politiken

SRR 7/2020 rd
StoUB 1/2021 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om EU-politiken (SRR 7/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Stora utskottet (StoUB 1/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:

Riksdagen har inte något att anmärka med anledning av redogörelsenRiksdagen förutsätter att statsrådet har beredskap att med framförhållning påverka innehållet i särskilt kommissionens lagstiftningsinitiativ och att tillräckliga resurser avdelas för detta arbete. 
Helsingfors 29.10.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare