Senast publicerat 19-09-2022 12:57

Riksdagens skrivelse RSk 36/2022 rd SRR 12/2021 rd  Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021—2028

Ärende

Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021—2028 (SRR 12/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 6/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
Helsingfors 16.9.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare