Riksdagens skrivelse
RSk
39
2018 rd
Riksdagen
Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren.Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.
MI 4/2018 rd
ShUB 33/2018 rd
Ärende
För riksdagen har den 18 april 2018 lagts fram ett medborgarinitiativ Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas. (MI 4/2018 rd — initiativtagare Pertti Latvala och ersättare Veli Päivike). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 33/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande uttalande: 
Riksdagen förutsätter att statsrådet bereder en proposition för att åtgärda missförhållandena i systemet med försäkringsläkare och lämnar riksdagen förslag till ändringar i lagstiftningen under vårsessionen 2020. Samtidigt ska det utredas om formkraven på utlåtanden från försäkringsläkare ska tas in i lagstiftningen.  
Riksdagen har
förkastat lagförslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 26.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 28-02-2019 16:18