Senast publicerat 18-11-2021 09:48

Riksdagens skrivelse RSk 39/2021 rd B 2/2021 rd  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

B 2/2021 rd
ReUB 4/2021 rd

Ärende

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020 (B 2/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 4/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 17.11.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare