Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 40/2020 rd MI 7/2019 rd  Gruvlagen Nu — Initiativ till ändring av gruvlagen

MI 7/2019 rd
EkUB 7/2020 rd

Ärende

För riksdagen har den 8 oktober 2019 lagts fram ett medborgarinitiativ Gruvlagen Nu — Initiativ till ändring av gruvlagen (MI 7/2019 rd — företrädare för initiativet Jukka Leppänen och Anna Bagge, ersättare Tuula Pulkka).  

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 7/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 

1.

Riksdagen förutsätter att regeringen i revideringen av gruvlagstiftningen beaktar synpunkterna i ekonomiutskottets betänkande om initiativet samt genomförandet av målen i regeringsprogrammet.  

2.

Riksdagen förutsätter att regeringen tar hänsyn till att gruvmineraler är unika naturresurser för vars utvinning samhället bör få en skälig ersättning, och den förutsätter att en gruv-skatteutredning enligt regeringsprogrammet görs noggrant och i rask takt på så sätt att riksdagen får tillräckligt med tid att behandla lagstiftningsreformerna om gruvbeskattning under innevarande regeringsperiod. 

3.

Riksdagen förutsätter att regeringen i syfte att garantera en tillståndsberedning av hög kvalitet avdelar tillräckliga resurser till de myndigheter som handlägger tillstånd för gruvor och att regeringen sörjer för öppen information om beredningen.  

4.

Riksdagen förutsätter att regeringen genom lagstiftning som styr gruvdriften dels tydligare säkerställer skyddet av områden som är viktiga för andra näringar eller boende eller som har oersättliga naturvärden, dels ser till att praxis för ersättningar till dem som orsakas olägenheter är rättvis. 

5.

Riksdagen förutsätter att regeringen i tidsplanen för beredningen av gruvlagsreformen beaktar effekter av Ceta på målen för beredningen. 

Riksdagen har

förkastat lagförslagen i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 15.10.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare