Senast publicerat 18-11-2021 10:00

Riksdagens skrivelse RSk 41/2021 rd B 13/2021 rd  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

B 13/2021 rd
ReUB 6/2021 rd

Ärende

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020 (B 13/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 6/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 17.11.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare