Senast publicerat 23-06-2022 13:30

Riksdagens skrivelse RSk 42/2018 rd MI 5/2018 rd  Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla

Ärende

För riksdagen har den 8 maj 2018 lagts fram ett medborgarinitiativ Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla (MI 5/2018 rd — initiativtagare Bicca Olin, Eini Järvi, Pinja Perttunen, Eero Rämö, Pietu Heiskanen, Jasmina Khabbal, Hanna Markkula-Kivisilta samt företrädare Tiina-Maria Levamo och ersättare Riitta Hyytinen). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 17/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 

1.

Riksdagen förutsätter att undervisnings- och kulturministeriet ser till att utbildningsanordnarna på andra stadiet tillhandahålls anvisningar där det pekas på behovet av att gå ut med information om de beräknade läromedelskostnaderna och om de sätt på vilka kostnaderna kan täckas eller möjligen undvikas.  

2.

Riksdagen förutsätter att statsrådet följer och bedömer utvecklingen av de studiekostnader som betalas av de studerande på andra stadiet med hänsyn till läromaterialstillägget enligt lagen om studiestöd (65/1994) och de projekt som startats för att minska de studerandes läromedelskostnader samt utifrån resultaten av uppföljningen och bedömningen gör en utredning och vid behov lägger fram förslag till fortsatta åtgärder. Utredningen ska innehålla en utförlig bedömning av konsekvenserna för barn.  

Riksdagen har

förkastat förslaget i medborgarinitiativet.  
Helsingfors 27.2.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare