Senast publicerat 26-11-2021 11:33

Riksdagens skrivelse RSk 43/2021 rd MI 9/2019 rd  Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

MI 9/2019 rd
JsUB 13/2021 rd

Ärende

För riksdagen har den 22 oktober 2019 lagts fram ett medborgarinitiativ Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden (MI 9/2019 rd — företrädare Harri Hölttä och ersättare Sini Harkki). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 13/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 

1.

Riksdagen förutsätter att olika skogsbehandlingsmetoder används mångsidigt i statens skogar och att den lämpligaste metoden väljs för varje område och växtplats. Jord- och skogsbruksministeriet ska utreda hur man i statens skogar kan öka hyggesfritt skogsbruk särskilt i för ändamålet lämpliga torvmarker, rekreations- och turistområden samt vid kanterna av skyddsområden, sjöar och vattendrag och ovannämnda områden som används för särskilda ändamål, och före utgången av 2022 lämna jord- och skogsbruksutskottet en utredning om hur hyggesfritt skogsbruk på statens marker kan ökas. 

2.

Riksdagen förutsätter att Forststyrelsens avkastningsmål och krav på intäktsföring ställs så att de inte försvårar en totalt sett hållbar användning av statens skogar. Statsrådet ska utarbeta en långsiktig plan för uppställande av ett avkastningsmål och krav på intäktsföring på en nivå som stöder en totalt sett hållbar användning av skogarna och lämna en utredning om planen till jord- och skogsbruksutskottet före utgången av 2023. 

Riksdagen har

förkastat lagförslagen i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 25.11.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare