Riksdagens skrivelse
RSk
45
2018 rd
Riksdagen
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
B 6/2018 rd
AjUB 14/2018 rd
Ärende
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018 (B 6/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 14/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har med anledning av berättelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:
Riksdagen förutsätter att statsrådet 
1. bedömer eventuella behov av att revidera lagstiftningen efter att forskningsprojektet i fråga om diskrimineringslagens funktion har avslutats,  
2. utarbetar de lagändringar som behövs för att möjliggöra att försörjningsförutsättningen inte tillämpas på ansökningar om familjeåterförening som lämnats av personer som beviljats flyktingstatus och personer som beviljats sekundärt skydd, 
3. genomför de åtgärder som behövs för att myndigheterna ska ha enhetliga tolkningar av innehållet i den i grundlagen förutsatta oundgängliga försörjningen och omsorgen,  
4. genomför de åtgärder som behövs för att alla offer för människohandel ska bemötas jämlikt när det gäller att ordna hjälpinsatser,  
5. utreder eventuella behov av lagändringar i fråga om att försvaga sambandet mellan hjälp till offren för människohandel och straffprocessen, fokusera hjälpinsatserna på offren och i fråga om grunderna för beviljande av uppehållstillstånd till offer för människohandel,  
6. utreder behovet av lagändringar som gäller att utvidga arbetarskyddsmyndighetens behörighet i anslutning till människohandelsbrott. 
Helsingfors 1.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 05-03-2019 14:15