Senast publicerat 08-12-2021 09:06

Riksdagens skrivelse RSk 45/2021 rd SRR 8/2021 rd  Statsrådets försvarsredogörelse

SRR 8/2021 rd
FsUB 4/2021 rd

Ärende

Statsrådets försvarsredogörelse (SRR 8/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Försvarsutskottet (FsUB 4/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen.  
Helsingfors 7.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare