Riksdagens skrivelse
RSk
47
2018 rd
Riksdagen
Regeringens årsberättelse 2017
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017
B 11/2018 rd
B 17/2018 rd
ReUB 11/2018 rd
Ärende
Regeringens årsberättelse 2017 (B 11/2018 rd). 
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017 (B 17/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Revisionsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (ReUB 11/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har med anledning av berättelserna godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:
1. Riksdagen förutsätter att regeringen när spetsprojekten har avslutats ger akt på genomförandet av målen för dem och under 2020 rapporterar om resultaten och om hur modellen med spetsprojekt fungerar.  
2. Riksdagen förutsätter att regeringen regeringen vidtar åtgärder för att eliminera matchningsproblemet med arbetskraften, som försvagar den ekonomiska tillväxten. 
3. Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra datasäkerhetsarrangemangen för utrikesförvaltningen och inkluderar de anslag som behövs i en tilläggsbudgetproposition för 2019. 
4. Riksdagen förutsätter att regeringen på behörigt sätt beaktar de ställningstaganden om tidigare uttalanden från riksdagen och andra omständigheter som ingår i detta betänkande och i de bifogade utlåtandena från fackutskotten. 
Helsingfors 5.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 07-03-2019 15:06