Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 47/2020 rd B 8/2020 rd  Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019

B 8/2020 rd
UtUB 4/2020 rd

Ärende

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019 (B 8/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 4/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 25.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare