Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 48/2020 rd B 1/2020 rd  B 17/2020 rd  Regeringens årsberättelse 2019Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019

B 1/2020 rd
B 17/2020 rd
ReUB 6/2020 rd

Ärende

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd). 

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019 (B 17/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (ReUB 6/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av berättelserna godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:

Riksdagen förutsätter att regeringen på behörigt sätt beaktar de ställningstaganden om tidigare uttalanden från riksdagen och andra omständigheter som ingår i detta betänkande och i de bifogade utlåtandena från fackutskotten. 
Helsingfors 26.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare