Senast publicerat 10-05-2021 16:29

Riksdagens skrivelse RSk 5/2020 rd Ö 1/2020 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93—95 och 109 § i beredskapslagen

Ö 1/2020 rd
GrUB 2/2020 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93—95 och 109 § i beredskapslagen (Ö 1/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 2/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat att

i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93—95 och 109 § i beredskapslagen måste 5 § upphävas. Till övriga delar får förordningen förbli i kraft. Den tekniska ändring som beskrivs i betänkandet ska göras i 3 § i förordningens finska språkdräkt. 
Helsingfors 18.3.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare