Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 52/2020 rd B 18/2020 rd  Klimatårsberättelse 2020

B 18/2020 rd
MiUB 10/2020 rd

Ärende

Klimatårsberättelse 2020 (B 18/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 10/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av berättelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet: 

Riksdagen förutsätter att regeringen fortsätter att reformera klimatlagen och utveckla klimatårsberättelsen så att berättelsen i en lättillgänglig form ger en klar helhetsbild av utsläppsutvecklingen och av vad som krävs för att minska klyftan mellan de nuvarande åtgärderna och målet om klimatneutralitet, vilket förbättrar såväl beslutsfattarnas som medborgarnas möjligheter att delta i den klimatpolitiska debatten. 
Helsingfors 9.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare