Riksdagens skrivelse
RSk
54
2018 rd
Riksdagen
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
LM 84/2018 rd
ShUB 36/2018 rd
Ärende
Riksdagsledamot Antti Kaikkonen cent. m.fl. har väckt en lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den (LM 84/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 36/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar:
Lag 
om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän (150/2011). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
En pension som beviljats enligt 2 § 2 mom. i lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter (329/1967), sådant 2 § 2 mom. lydde den 28 februari 2011, upphör när denna lag träder i kraft. 
En pensionstagare till vilken det utbetalas en pension som upphör genom denna lag har rätt att i stället för den pension som upphört få anpassningsbidrag enligt lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter under tre år från ikraftträdandet av denna lag. 
En pensionstagare vars pension upphör enligt denna lag och vars pensionsutbetalning är avbruten, har rätt att från lagens ikraftträdande få anpassningsbidrag enligt lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter under en tid som bestäms i 2 § 2 mom. i den lagen. 
De riksdagsledamöter som före ikraftträdandet av denna laghar haft rätt till en sådan pension som upphör genom denna lag men som inte har ansökt om pensionen, har rätt att från ikraftträdandet av lagen få anpassningsbidrag enligt lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter under en tid som bestäms i 2 § 2 mom. i den lagen. Anpassningsbidraget ska sökas inom sex månader från ikraftträdandet av denna lag. 
Om en pensionstagare som avses ovan i 3 eller 4 mom. eller en riksdagsledamot som avses i 5 mom. har fyllt 59 år när anpassningsbidraget upphör, har han eller hon rätt att få anpassningsbidrag till 65 års ålder. 
Det som föreskrivs om anpassningsbidrag i lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter tillämpas också i övrigt på dem som får anpassningsbidrag med stöd av den lagen och på det anpassningsbidrag de får. 
Lag 
om ändring av lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter (329/1967) 2 § 2 och 3 mom., 4 § 2 och 3 mom. samt 5 och 7 §,  
sådana de lyder, 2 § 2 och 3 mom., 4 § 2 mom. och 5 § i lag 150/2011, 4 § 3 mom. i lag         864/1971 och 7 § i lagarna 864/1971 samt 150/2011, samt 
fogas till 6 §, sådan den lyder i lag 1531/1993, ett nytt 3 mom. och till 19 § ett nytt 3 mom. som följer: 
2 § 
Om riksdagsledamoten inte har uppnått pensionsålder när uppdraget som ledamot upphör, har han eller hon rätt till anpassningsbidrag enligt följande:  
1) anpassningsbidrag betalas i högst ett år, om uppdraget som ledamot har varat i minst ett år, 
2) anpassningsbidrag betalas i högst två år, om uppdraget som ledamot har varat i minst sju år, eller 
3) anpassningsbidrag betalas i högst tre år, om uppdraget som ledamot har varat i minst 15 år, 
Om riksdagsledamoten har fyllt 59 år när anpassningsbidraget upphör, kan anpassningsbidrag betalas fram till 65 års ålder. Anpassningsbidragets belopp är alltid minst det belopp som enligt 6 § 1 mom. intjänas under ett nioårigt ledamotsuppdrag. För anpassningsbidrag gäller i övrigt vad som i denna lag föreskrivs om ålderspension. 
4 § 
Såsom pensionstid för invalidpension räknas även tiden mellan invaliditetens början och uppnåendet av pensionsåldern, i tillämpliga delar enligt samma bestämmelser som gäller för pension för arbetstagare i statens tjänst. 
Till pensionstiden räknas även den tid under vilken en riksdagsledamot erhållit med tillämpning av 2 mom. beviljad invalidpension, i sådant fall då ledamoten senare på grund av ålderdom eller ny invaliditet ska beviljas pension med stöd av denna lag. 
5 § 
Det pensionsgrundande arvodet räknas ut månadsvis enligt lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947), lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet (1096/2006) och lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet (1184/1994) på grundval av arvodena för ledamotsuppdraget under högst de senaste 15 fulla kalenderåren som riksdagsledamot. Det årliga arvodet justeras till nivån för det år då pensionen börjar löpa, med index fram till 2005 och från och med 2005 med den lönekoefficient som föreskrivs i 96, 97 och 100 § i lagen om pension för arbetstagare. Från det årliga arvodet dras först av ett belopp som motsvarar procentsatsen för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som fastställts för året i fråga. Det pensionsgrundande arvodet är det månatliga medeltalet för de sålunda uträknade arvodena. Har ledamotsuppdraget varat en kortare tid än ett fullt kalenderår, räknas det pensionsgrundande arvodet ut enligt arvodena för de fulla kalendermånaderna under denna tid. 
Om det pensionsgrundande arvodet uträknat enligt 1 mom. blir mindre än det skulle vara om det pensionsgrundande arvodet hade räknats ut enligt arvodena under de 15 första fulla kalenderåren som riksdagsledamot, räknas det pensionsgrundande arvodet på den pensionssökandes ansökan ut enligt arvodena under de 15 första fulla kalenderåren som riksdagsledamot. 
6 § 
Ett anpassningsbidrag som betalts enligt 2 § 2 mom. berättigar till pension så att när pensionen räknas ut beaktas 75 procent av det arvode som ligger till grund för anpassningsbidraget. Intjäningsprocenten för pensionen är 1,5 procent per kalenderår. Om anpassningsbidrag i enlighet med 11 § 4 mom. har betalts bara till den del anpassningsbidraget inte tillsammans med förvärvsinkomster och kapitalinkomster överstiger maximibeloppet för pension för riksdagsledamöter, beaktas vid uträkning av pensionen den andel av arvodet som ligger till grund för anpassningsbidraget, som motsvarar andelen av det anpassningsbidrag som betalats ut till ledamoten av det fulla anpassningsbidrag som ledamoten blivit beviljad. 
7 § 
Pension beviljas på ansökan. 
Anpassningsbidrag enligt 2 § 2 mom. ska sökas under de sex kalendermånader som följer på den månad då uppdraget som ledamot upphörde. 
Den tid under vilken utbetalningen av anpassningsbidrag är avbruten inkluderas i den tid för vilken anpassningsbidrag enligt 2 § 2 mom. betalas. 
19 § 
Kanslikommissionen kan på ansökan bevilja den som varit riksdagsledamot extra anpassningsbidrag för högst 12 månader, om det föreligger hälsorelaterade, ekonomiska, sociala eller andra särskilda skäl. 
Denna lag träder i kraft den20
Lagens 5 § tillämpas på pensionsfall som inträffar efter ikrafttträdandet av denna lag. 
När det pensionsgrundande arvodet räknas ut enligt 5 § 1 mom., beaktas endast arvoden som erhållits 2001 och därefter. 
När det pensionsgrundande arvodet på ansökan av den pensionssökande räknas ut enligt 5 § 2 mom., kan också arvoden som erhållits före 2001 beaktas. Ledamots- och ministerarvoden som erhållits före 2001 räknas ut med iakttagande i tillämpliga delar av sättet att räkna ut det pensionsgrundande arvodet sådant det föreskrevs i 5 § 1 mom. innan lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän (832/2004) trädde i kraft. 
Lag 
om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa  
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 3 kap. 4 § 2 mom. samt 5 kap. 3 § 3 mom. och 7 § 3 mom., sådana de lyder, 3 kap. 4 § 2 mom. i lag 89/2016, 5 kap. 3 § 3 mom. i lag 1457/2016 och 7 § 3 mom. i lag 918/2012, som följer: 
3 kap. 
Allmänna begränsningar för erhållande av förmåner 
4 § 
Hindrande sociala förmåner 
Berättigad till arbetslöshetsförmåner är inte en arbetssökande 
1) som får ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna, 
2) som får arbetslöshetspension, 
3) som har rätt till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen eller som har beviljats ledighet för havandeskap och barnsbörd eller för vård av barn eller som får specialvårdspenning, 
4) för den tid han eller hon får avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), 
5) som får rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) eller enligt de lagar, den pensionsstadga eller de pensionsbestämmelser som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbestämmelserna i olycksfalls- eller trafikförsäkring eller i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), 
6) som får arbetslivspension enligt arbetspensionslagarna, eller 
7) som får anpassningsbidrag enligt lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter (329/1967).  
5 kap. 
Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning 
3 § 
Löntagares arbetsvillkor 
Granskningsperioden förlängs också med den tid som med stöd av 4 § 4 mom. eller 4 a § 1 mom. inte räknas in i arbetsvillkoret eller under vilken personen i fråga omfattas av sysselsättningsfrämjande service. Dessutom förlängs granskningsperioden med den tid under vilken personen i fråga har skött ett uppdrag som riksdagsledamot eller minister.  
7 § 
Företagares arbetsvillkor 
Om en person har arbetat medan han eller hon fått partiell sjukdagpenning eller omfattats av sysselsättningsfrämjande service, förlängs granskningsperioden i motsvarande mån. Dessutom förlängs granskningsperioden med den tid under vilken personen i fråga har skött ett uppdrag som riksdagsledamot eller minister. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 18.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 19-03-2019 12:57