Senast publicerat 10-05-2021 16:41

<Riksdagens skrivelse> RSk 56/2018 rd Avslutande av riksdagens arbete, ärenden som förfallit och riksdagens sammanträdande

Avslutande av riksdagens arbete

Riksdagen har med stöd av bestämmelsen i 33 § 2 mom. i grundlagen beslutat avsluta sitt arbete efter det plenum som hålls den 19 mars 2019. 

Republikens president har den 10 april 2019 förklarat riksdagens arbete avslutat för valperioden 2015—2018. 

Ärenden som förfallit

I enlighet med 68 § 2 mom. i riksdagens arbetsordning meddelas att följande ärenden har förfallit: 

1. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 a och 9 kap. i strafflagen och av 3 § i lagen om parkeringsövervakning (RP 1/2016 rd). 

2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1, 4 och 13 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och av 8 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (RP 54/2016 rd). 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd). 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnande av räddningsväsendet (RP 16/2017 rd). 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av samiska språklagen (RP 44/2017 rd). 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster (RP 52/2017 rd). 

7. Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller finansieringen av landskapen och vissa andra bestämmelser (RP 57/2017 rd). 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Hansel Ab (RP 63/2017 rd). 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och 2 kap. 6 § och 18 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen (RP 68/2017 rd). 

10. Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller Ålands finansiella ställning (RP 71/2017 rd). 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen (RP 76/2017 rd). 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av organiseringsansvaret för vissa miljö- och hälsoskyddsuppgifter från landskapet till kommunen (RP 148/2017 rd). 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral (RP 5/2018 rd). 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter (RP 14/2018 rd). 

15. Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) när det gäller ersättning för landskapens mervärdesskattekostnader samt vissa finansieringslösningar (RP 15/2018 rd). 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den (RP 16/2018 rd). 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband med den (RP 35/2018 rd). 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning (RP 52/2018 rd). 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ordnande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice (RP 62/2018 rd). 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen (RP 65/2018 rd). 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsrådet (RP 84/2018 rd). 

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster och lag om privata arbetsförmedlingstjänster samt till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet (RP 93/2018 rd). 

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration (RP 96/2018 rd). 

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (RP 99/2018 rd). 

25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reservpoliser och till vissa lagar som har samband med den (RP 137/2018 rd). 

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till vissa lagar som har samband med den (RP 154/2018 rd). 

27. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice samt till lagar om ändring av socialvårdslagen och 13 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (RP 159/2018 rd). 

28. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den (RP 224/2018 rd). 

29. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 240/2018 rd). 

30. Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde (RP 255/2018 rd). 

31. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lagar om ändring av hälsoskyddslagen och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (RP 262/2018 rd). 

32. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för tillväxttjänster, lag om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna och lag om ändring av 37 § i säkerhetsutredningslagen (RP 266/2018 rd). 

33. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av landskapsreformen inom sektorn för trafik och transport (RP 289/2018 rd). 

34. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen (RP 295/2018 rd). 

35. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen, lag om temporär ändring av 2 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen och lag om upphävande av lagen om anordnande av och ersättning för tandvården för frontveteraner (RP 297/2018 rd). 

36. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den (RP 300/2018 rd). 

37. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster (RP 310/2018 rd). 

38. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen (RP 311/2018 rd). 

39. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen (RP 312/2018 rd). 

40. Regeringens proposition till riksdagen till lag om vägskatt för tunga lastbilar och till vissa lagar som har samband med den (RP 314/2018 rd). 

41. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om extra pension för idrottsutövare (RP 315/2018 rd). 

42. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (RP 319/2018 rd). 

Riksdagens sammanträdande

Riksdagen har beslutat sammanträda till 2019 års riksmöte onsdagen den 24 april 2019 klockan 12.00. 

Helsingfors 16.4.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare