Senast publicerat 10-05-2021 16:29

Riksdagens skrivelse RSk 6/2020 rd Ö 2/2020 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Ö 2/2020 rd
GrUB 3/2020 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen (Ö 2/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 3/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat att

statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. 
Helsingfors 18.3.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare