Riksdagens skrivelse
RSk
7
2018 rd
Riksdagen
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
GrUB 1/2018 rd
Ärende
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning (TKF 2/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 1/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande ändring av riksdagens arbetsordning: 
Riksdagens beslut 
om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning 
I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen, 
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 72 § 1 mom. som följer: 
72 § 
Kanslikommissionen 
För riksdagens förvaltning finns en kanslikommission. Till den hör talmannen och vice talmännen samt fyra av riksdagen inom sig valda medlemmar, för vilka riksdagen väljer minst fyra och högst så många ersättare som det i riksdagen finns riksdagsgrupper som konstituerat sig i början av valperioden eller som bildats under valperioden och har minst tre medlemmar. 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 maj 2018. 
Helsingfors 17.4.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 18-04-2018 15:09