Senast publicerat 10-05-2021 16:29

Riksdagens skrivelse RSk 7/2019 rd B 7/2019 rd  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

B 7/2019 rd

Ärende

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018 (B 7/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 1/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 3.10.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare