Senast publicerat 24-02-2021 12:34

Riksdagens skrivelse RSk 7/2021 rd SRR 6/2020 rd  Statsrådets redogörelse till riksdagen — Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagen
SRR 6/2020 rd
FiUB 1/2021 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse till riksdagen — Finlands program för hållbar tillväxt (SRR 6/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 1/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:

  Riksdagen har inte något att anmärka med anledning av redogörelsen, men förutsätter att statsrådet i den fortsatta beredningen beaktar följande:  Riksdagen förutsätter att man vid valet av investerings- och reformobjekt betonar åtgärdernas genomslag, hävstångseffekt och kostnadseffektivitet på så sätt att Finlands internationella konkurrenskraft stärks. Riksdagen förutsätter att utbildning, kompetens och FoUI-satsningar beaktas genomgående i alla prioriteringar vid sidan av grön tillväxt och digitalisering. Riksdagen förutsätter att man i det fortsatta arbetet säkerställer att målen och de indikatorer som stöder uppföljningen av dem fungerar och att övervakningen av programgenomförandet också i övrigt ordnas på ett heltäckande och överskådligt sätt. 
  Helsingfors 19.2.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare