Riksdagens skrivelse
RSk
8
2016 rd
Riksdagen
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet
SRR 2/2016 rd
UtUB 2/2016 rd
Ärende
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet (SRR 2/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 2/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har
med anledning av redogörelsen godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
Helsingfors 14.4.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 21-04-2016 14:30