Senast publicerat 12-03-2021 10:19

Riksdagens skrivelse RSk 8/2021 rd Ö 1/2021 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen

Riksdagen
Ö 1/2021 rd
GrUB 2/2021 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen (Ö 1/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 2/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har beslutat

  att i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen bör 2 och 3 § upphävas till den del de gäller tillämpning av befogenheterna i landskapet Åland. Till övriga delar får förordningen förbli i kraft.  
  Helsingfors 11.3.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare