Riksdagens skrivelse
RSk
9
2018 rd
Riksdagen
Motion om eutanasi för en god död
MI 2/2017 rd
ShUB 4/2018 rd
Ärende
För riksdagen har den 14 februari 2018 lagts fram ett medborgarinitiativ om eutanasi för en god död (MI 2/2017 rd — initiativets första undertecknare Esko Olavi Seppänen). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 4/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande uttalande: 
Riksdagen förutsätter att statsrådet tillsätter en brett sammansatt expertgrupp för att utreda behovet av lagstiftning om god vård i livets slutskede, självbestämmanderätten samt vård i livets slutskede och eutanasi och att statsrådet vid behov och utifrån utredningen lämnar förslag till lagstiftningsändringar till riksdagen. 
Riksdagen har
förkastat förslaget i medborgarinitiativet.  
Helsingfors 4.5.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 04-05-2018 16:06