Riksdagens skrivelse
RSk
9
2020 rd
Riksdagen
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2020 rd
GrUB 1/2020 rd
Ärende
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning (TKF 1/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 1/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande ändring av riksdagens arbetsordning:
Riksdagens beslut 
om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning 
I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen, 
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 13 §, sådan den lyder i riksdagens beslut 1190/2006, som följer:  
13 § 
Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer 
Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen inom sig nio bankfullmäktige för att övervaka Finlands Banks verksamhet. Bankfullmäktige lämnar årligen en berättelse och vid behov särskilda berättelser till riksdagen. Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen revisorer för Finlands Bank på det sätt som bestäms särskilt. Revisorerna är samtidigt revisorer för de fonder som står under riksdagens garanti. 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 maj 2020. 
Helsingfors 24.3.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 25-03-2020 12:24