Riksdagens svar
RSv
1
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen
RP 65/2015 rd
LaUB 7/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen (RP 65/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 7/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av äktenskapslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till äktenskapslagen (234/1929) en ny 1 a § som följer: 
1 a § 
Parterna i ett partnerskap som har registrerats i Finland kan omvandla sitt partnerskap till äktenskap genom att lämna in en gemensam anmälan om detta till magistraten. Det registrerade partnerskapet fortsätter som äktenskap från den dag då magistraten har tagit emot anmälan.  
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av lagen om registrerat partnerskap 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om registrerat partnerskap (950/2001) 1—5, 5 a, 6, 10, 11 och 16 §, 
av dem 2 § sådan den lyder i lag 24/2012, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 574/2008 och 5 a § sådan den lyder i lag 574/ 2008, samt 
ändras 8 § 4 mom. som följer: 
8 § 
En bestämmelse om make i en lag eller en förordning tillämpas också på en part i ett partnerskap som avses i denna lag, om inte något annat föreskrivs.  
Denna lag träder i kraft den 20
På ogiltighet i fråga om registrering av partnerskap och på registrering som kan anses vara giltig tillämpas fortfarande vad som föreskrivs i den 6 § som upphävs genom denna lag. 
På en registrering av ett partnerskap som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Ett intyg över prövning av hinder mot registrering av ett partnerskap som utfärdats innan denna lag har trätt i kraft jämställs med ett intyg över hindersprövning som gäller vigsel och som utfärdats med stöd av äktenskapslagen. 
Lag 
om ändring av 13 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 13 § 1 mom. 5 punkten som följer: 
13 § 
Personuppgifter som registreras i systemet 
Följande uppgifter om personer som är föremål för registrering ska registreras i befolkningsdatasystemet: 
5) civilstånd samt uppgifter om ingående och upplösning av äktenskap eller registrering av partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap och omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap, 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002) 1 och 2 § samt 
fogas till lagen en ny 2 a § som följer: 
1 § 
Villkoren för att fastställa könstillhörigheten 
Det fastställs att en person har en annan könstillhörighet än den som antecknats för honom eller henne i befolkningsdatasystemet enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), om personen i fråga 
1) visar upp en medicinsk utredning om att han eller hon varaktigt upplever sig tillhöra det motsatta könet och lever i en könsroll som motsvarar detta samt att han eller hon har undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga, 
2) är myndig, och 
3) är finsk medborgare eller bosatt i Finland. 
Om personen i fråga lever i ett registrerat partnerskap är ett ytterligare villkor för att fastställa könstillhörigheten att den andra parten i partnerskapet har meddelat magistraten att han eller hon samtycker till att det registrerade partnerskapet omvandlas till äktenskap. 
2 § 
Omvandling av partnerskap 
När könstillhörigheten för en person som lever i ett registrerat partnerskap fastställs, omvandlas det registrerade partnerskapet utan särskilda åtgärder till äktenskap. Ändringen antecknas i befolkningsdatasystemet när en anteckning enligt 3 § görs. 
2 a § 
Meddelande till maken 
När könstillhörigheten för en gift person fastställs, ska magistraten sända ett meddelande om fastställandet till personens make.  
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 3 § i religionsfrihetslagen 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i religionsfrihetslagen (453/2003) 3 § 2 mom. som följer: 
3 § 
Medlemskap i ett religionssamfund 
Ett barns vårdnadshavare beslutar gemensamt om barnets religiösa ställning. Om en domstol har beslutat något annat om uppgiftsfördelningen mellan vårdnadshavarna med stöd av 9 § 3 mom. i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) ska dock domstolens beslut följas. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 2 § i lagen om assisterad befruktning 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om assisterad befruktning (1237/2006) 2 § 2 punkten som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
2) den som får behandling ett par, eller en kvinna som inte lever i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden med en man,  
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 17.2.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 23-02-2016 10:30