Riksdagens svar
RSv
1
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen
RP 1/2017 rd
JsUB 1/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen (RP 1/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 1/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 30 § i livsmedelslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i livsmedelslagen (23/2006) 30 §, sådan den lyder i lagarna 352/2011, 365/2013, 503/2014 och 1153/2016, som följer: 
30 § 
Central myndighet 
Livsmedelssäkerhetsverket planerar, styr, utvecklar och verkställer livsmedelstillsynen nationellt och på det sätt som anges i denna lag, och ska dessutom 
1) leda regionförvaltningsverken vid utvärderingen av kommunernas livsmedelstillsyn, 
2) sörja för livsmedelstillsynen i slakterier, inrättningar för vilthantering och anläggningar i anslutning till dem, 
3) ansvara för planering och genomförande av den nationella övervakningen av främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung, 
4) på riksnivå ansvara för sådana uppgifter i anslutning till livsmedelstillsynen som kräver särskild sakkunskap, 
5) utvärdera de riktlinjer för god praxis som avses i artikel 8 i allmänna förordningen om livsmedelshygien, 
6) verka som den i allmänna livsmedelsförordningen avsedda nationella kontaktpunkten i systemet för snabb varning, 
7) godkänna den utbildning av jägare i hälsa och hygien som avses i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung, bilaga III avsnitt IV, 
8) sköta den riksomfattande informationen, riskkommunikationen och konsumentupplysningen, 
9) utvärdera den köttbesiktning och övervakning i anslutning därtill som regionförvaltningsverket ordnar,  
10) övervaka att villkoren för godkännande av nationella kvalitetssystem som det godkänt uppfylls,  
11) övervaka att de krav på kontrollerade uppfödningsförhållanden som avses i trikinförordningen uppfylls på de primärproduktionsställen och grupper av primärproduktionsställen som verket har förklarat uppfyller dessa krav,  
12) vid bedömningen av lagenligheten i hälsopåståenden som används i marknadsföringsmaterial vara nationell myndighet enligt artikel 3.2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1829 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland, 
13) fastställa sådana tillfälliga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som avses i artikel 18.4 i den förordning om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som nämns i 3 § 1 mom. 13 punkten. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 17.2.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 17-02-2017 14:24