Senast publicerat 24-05-2019 15:09

Riksdagens svar RSv 1/2019 rd RP 1/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen

Riksdagen
RP 1/2019 rd
FiUB 1/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen (RP 1/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 1/2019 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (308/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
   
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen (309/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
   
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om ändring av 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (310/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
   
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (311/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
   
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen (312/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
   
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om ändring av 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (313/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
   
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 21.5.2019 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare