Senast publicerat 10-05-2021 19:22

Riksdagens svar RSv 10/2016 rd RP 146/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

RP 146/2015 rd
MiUB 2/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen (RP 146/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 2/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av naturvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i naturvårdslagen (1096/1996) 72 a §, sådan den lyder i lag 1587/2009, 
ändras 21 § 2 mom. samt 24 § 1 och 2 mom., av dem 24 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1587/2009, samt 
fogas till 21 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 913/2013, nya 3—5 mom., till 24 §, sådan den lyder i lagarna 1587/2009 och 913/2013, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och till 58 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 492/1997, 553/2004, 1074/2010 och 1684/2015, ett nytt 4 mom. som följer: 
21 § 
Bestämning och utmärkning av gränserna för naturskyddsområden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Gränsen för en nationalpark eller ett naturreservat samt förbud och begränsningar som med stöd av 18 § 2 mom. gäller området ska klart och tydligt märkas ut i terrängen. Detsamma gäller övriga naturskyddsområden, om området omfattas av ett förbud eller en begränsning som gäller att färdas eller stiga i land inom området. Också övriga naturskyddsområden samt förbud och begränsningar som gäller dem får märkas ut i terrängen. När det gäller vattenområden kan gränserna märkas ut endast på kartan. 
Utmärkningen i terrängen kan genom avtal anförtros en privat sakkunnig som har den kompetens som krävs för uppgiften. Uppgiften kan dock inte anförtros en privat sakkunnig, om utmärkningen i terrängen kräver tolkning av en författning eller ett beslut som gäller inrättandet av området. 
I avtalet mellan myndigheten och den privata sakkunniga ska det avtalas om uppgiftens innehåll och om annat som behövs med tanke på skötseln av uppgiften. Myndigheten övervakar den sakkunniga när denna utför sina uppgifter. På den sakkunniga tillämpas i denna uppgift bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
Närmare bestämmelser om sätten att märka ut gränserna för naturskyddsområden och märka ut de förbud och begränsningar som gäller områdena samt om de märken som ska användas vid utmärkningen utfärdas genom förordning av miljöministeriet. 
24 § 
Inrättandet av naturskyddsområden 
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan på markägarens ansökan eller med markägarens samtycke inrätta ett sådant naturskyddsområde som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten i ett område som avses i 10 § 2 mom. När det prövas om området ska inrättas ska även andra synpunkter som gäller det allmänna bästa beaktas. Beslut om att inrätta ett naturskyddsområde får inte meddelas, om inte markägaren och närings-, trafik- och miljöcentralen har kommit överens om fridlysningsbestämmelserna och om ersättningar som gäller området. 
Ett beslut om att inrätta ett naturskyddsområde enligt 1 mom. ska innehålla behövliga bestämmelser om skydd av områdets natur och vid behov om dess skötsel. I beslutet kan det även tas in ett sådant förbud eller en sådan begränsning som avses i 18 § 2 mom., om detta krävs för att bevara djurlivet eller växtlivet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Närings-, trafik- och miljöcentralen får i enskilda fall bevilja undantag från fridlysningsbestämmelserna för ett naturskyddsområde, om undantaget inte äventyrar de syften för vilka området inrättades och det behövs för skötseln och användningen av området eller för forskning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
58 § 
Straff 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Som naturskyddsförseelse betraktas inte att slå läger i terrängen eller att stanna eller parkera ett motordrivet fordon i terrängen i omedelbar närhet av en väg i strid med ett förbud eller en begränsning som meddelats med stöd av 18 eller 24 §, om förbudet eller begränsningen inte klart och tydligt har märkts ut i terrängen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Ärenden enligt 72 a § som är anhängiga vid en närings-, trafik- och miljöcentral eller en domstol när denna lag träder i kraft avskrivs. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 8.3.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare