Riksdagens svar
RSv
10
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 255/2016 rd
EkUB 2/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 255/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 2/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har 
godkänt avtalet i propositionen. 
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi  
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Helsingfors den 8 september 2015 mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Saudiarabiens regering ingångna avtalet om samarbete om fredlig användning av kärnenergi gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
Helsingissä 14.3.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 15.3.2017 12:54