Senast publicerat 10-05-2021 19:21

Riksdagens svar RSv 10/2017 rd RP 255/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

RP 255/2016 rd
EkUB 2/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 255/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 2/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt avtalet i propositionen. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Helsingfors den 8 september 2015 mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Saudiarabiens regering ingångna avtalet om samarbete om fredlig användning av kärnenergi gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingissä 14.3.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare