Senast publicerat 18-06-2021 15:25

Riksdagens svar RSv 100/2021 rd RP 80/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

RP 80/2021 rd
AjUB 9/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen (RP 80/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 9/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av arbetarskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i arbetarskyddslagen (738/2002) 52 b § 5 mom., sådant det lyder i lag 364/2013, och 
ändras 10 § 1 mom., 30 § 1 mom. och 40 a § 3 mom., av dem 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 329/2013 och 40 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 927/2017, som följer: 
10 § 
Utredning och bedömning av riskerna i arbetet 
Arbetsgivaren ska med beaktande av arbetets och verksamhetens art tillräckligt systematiskt reda ut och identifiera de olägenheter och risker som beror på arbetet, arbetstiderna, arbetslokalen, arbetsmiljön i övrigt och arbetsförhållandena samt, om olägenheterna och riskerna inte kan undanröjas, bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. I detta sammanhang ska hänsyn tas till 
1) risken för olycksfall och annan förlust av hälsan särskilt med beaktande av de olägenheter och risker som avses i 5 kap. och som förekommer i arbetet eller på arbetsplatsen, 
2) olycksfall, yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar samt risksituationer som förekommit, 
3) arbetstagarens ålder, kön, yrkesskicklighet och andra personliga förutsättningar, 
4) belastningen i arbetet, 
5) arbetsrelaterat resande utanför arbetstiden, 
6) eventuell fara för den reproduktiva hälsan, 
7) andra motsvarande omständigheter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
30 § 
Nattarbete 
En arbetstagare i nattarbete ska vid behov ges möjlighet att byta arbetsuppgifter eller övergå till dagarbete, om detta är möjligt med beaktande av omständigheterna och det med hänsyn till arbetstagarens personliga egenskaper är behövligt att byta arbetsuppgifter för att sådana risker ska kunna förebyggas som förhållandena på arbetsplatsen eller arbetets art medför för arbetstagarens hälsa. Om detta inte är möjligt ska arbetsgivaren reda ut om belastningen i arbetet kan minskas genom andra åtgärder. Arbetstagaren ska på begäran informeras om de omständigheter som gör att det inte är möjligt att byta arbetsuppgifter eller övergå till dagarbete. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 a § 
Förteckning över arbetstagare som exponerats för biologiska agenser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Arbetarskyddsmyndigheten, företagshälsovården, den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar och den läkare som i sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar samt arbetarskyddspersonalen har rätt att få del av förteckningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare