Riksdagens svar
RSv
101
2015 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger och om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
RP 88/2015 rd
EkUB 15/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger och om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (RP 88/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 15/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (945/2009). 
2 §  
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978) en ny 5 §, i stället för den 5 § som upphävts genom lag 810/1990, som följer: 
5 § 
En näringsidkares rätt att hålla sin affär stängd 
En näringsidkare har rätt att hålla sin detaljhandelsbutik eller frisersalong i ett köpcentrum eller en motsvarande koncentration av affärer stängd en valfri veckodag per kalendervecka. Denna rätt föreligger dock inte under sådana kalenderveckor då köpcentret eller koncentrationen av affärer enligt en sådan överenskommelse som är bindande för näringsidkaren håller öppet mindre än sju kalenderdagar. 
Ett avtalsvillkor och därmed jämförbart arrangemang som strider mot 1 mom. är utan verkan mot näringsidkaren. 
Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas på en näringsidkare i vars affärsrörelser enligt 1 mom. regelbundet arbetar sammanlagt högst fem personer. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 15.12.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16-12-2015 14:10