Senast publicerat 10-05-2021 19:26

Riksdagens svar RSv 101/2017 rd RP 81/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den

RP 81/2017 rd
FiUB 7/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 81/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 7/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 66 § och 
fogas till 57 §, sådan den lyder i lag 1327/2009, ett nytt 2 mom. som följer: 
57 §  
Tillsyn 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För att utöva den tillsyn som avses i 1 mom. får tillsynsmyndigheterna fotografera eller filma fordon som är i trafik. Fotograferingen eller filmningen kan också ske automatiskt, och den kan vara fortlöpande eller ske vid upprepade tillfällen. Utrymmen som används för boende av permanent natur får dock inte fotograferas eller filmas.  
66 § 
Straffbestämmelser 
Bestämmelser om straff för skattebedrägeri finns i 29 kap.1—3 § i strafflagen (39/1889).  
En sådan ägare eller innehavare av ett fordon som uppsåtligen framför ett fordon för vilket fordonsskatt som förfallit till betalning är obetald, ska för fordonsskatteförseelse dömas till böter. För fordonsskatteförseelse ska också en sådan ägare eller innehavare av ett fordon dömas som överlämnat ett sådant fordon att framföras av någon annan. 
Vid en fordonsskatteförseelse ska eftergift ske i fråga om anmälan, åtal och straff, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § kan påföras för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Trafiksäkerhetsverket. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 32 § i bränsleavgiftslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 32 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 789/2013, som följer: 
32 § 
Straffbestämmelser 
En sådan ägare eller innehavare av ett fordon som uppsåtligen framför ett fordon för vilket bränsleavgift som förfallit till betalning är obetald, ska för bränsleavgiftsförseelse dömas till böter. För bränsleavgiftsförseelse ska också en sådan ägare eller innehavare av ett fordon dömas som överlämnat ett sådant fordon att framföras av någon annan. 
Vid en bränsleavgiftsförseelse ska eftergift ske i fråga om anmälan, förundersökning, åtal och straff, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § i fordonsskattelagen (1281/2003) kan påföras för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Trafiksäkerhetsverket. 
På lagstridigt undandragande av bränsleavgift och på försök därtill tillämpas inte bestämmelserna i 29 kap. 1—3 § i strafflagen (39/1889), om en straffrättslig påföljd skulle bestämmas för samma person för vilken en administrativ påföljd av straffkaraktär har bestämts eller skulle kunna bestämmas eller för vilken personen kan bli ansvarig med stöd av bestämmelserna om skatteansvar. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 96 § i fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 96 § i fordonslagen (1090/2002), sådan paragrafen lyder i lag 992/2016, ett nytt 5 mom. som följer: 
96 § 
Fordonsförseelse 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid en fordonsförseelse ska eftergift ske i fråga om anmälan, förundersökning, åtal och straff, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § i fordonsskattelagen (1281/2003) kan påföras för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Trafiksäkerhetsverket.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 10 § i lagen om ordningsbotsförseelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016) 10 § som följer: 
10 § 
Förseelser som gäller besiktning och anmälan för registrering av fordon 
För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången användning i strid med 8 § 1 mom. eller 85 § 1 mom. i fordonslagen av ett obesiktigat, oregistrerat eller avställt fordon föreläggs föraren en ordningsbot på 70 euro. 
För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången underlåtelse att göra registeranmälan om fordonsuppgifter enligt 64 § 1 mom. i fordonslagen föreläggs ägaren eller innehavaren av fordonet en ordningsbot på 70 euro. 
Bestämmelser om eftergift vid vissa fordonsförseelser finns i 96 § 5 mom. i fordonslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 20.10.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare