Senast publicerat 18-06-2021 15:16

Riksdagens svar RSv 102/2021 rd RP 51/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

RP 51/2021 rd
UtUB 2/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen (RP 51/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 2/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt det i Bryssel den 29 juni 2016 upprättade protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen i enlighet med propositionen. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 29 juni 2016 upprättade protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Artikel 6.2 i det protokoll som anges i 1 § tillämpas inte på finska medborgare eller på personer som när de tar emot sitt uppdrag vid domstolen är varaktigt bosatta i Finland.  
3 § 
Artikel 10.2 i det protokoll som anges i 1 § tillämpas inte på finska medborgare eller på personer som omedelbart före sin anställning vid domstolen har varit bosatta i Finland. 
4 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen av dessa bestämmelser innan protokollet träder i kraft internationellt, utfärdas genom förordning av statsrådet. 
5 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas att denna lag tillämpas innan protokollet träder i kraft internationellt. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare