Senast publicerat 22-06-2021 15:25

Riksdagens svar RSv 103/2021 rd RP 85/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

RP 85/2021 rd
KoUB 15/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice (RP 85/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 15/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om transportservice (320/2017) en ny 137 a § som följer: 
137 a § 
Styrning och ledning av godstrafiken vid landsvägsgränsstationer mellan Finland och Ryssland 
Leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster kan tillhandahålla vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster enligt 137 § för att vid landsvägsgränsstationerna mellan Finland och Ryssland tullåtgärder och in- och utresekontroller av godstrafiken kan genomföras samt för att säkerställa att dessa löper smidigt. På uppgifterna tillämpas det som i denna lag föreskrivs om de uppgifter som avses i 137 §. Vid tillhandahållandet av tjänsterna får tjänsteleverantören i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla följande relevanta personuppgifter: 
1) fordonets registreringstecken, annan beteckning som identifierar fordonet och registreringsland, 
2) förarens för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress, 
3) uppgift om tidpunkten för bokningen av gränsövergången, 
4) tidpunkten då fordonet anlänt till parkeringsområdet och tidpunkten då fordonet lämnat det, 
5) tidpunkten då fordonet lämnat gränsövergångsstället, och 
6) logguppgifter. 
Leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster kan använda ett system som automatiskt avläser fordonets registreringstecken eller den beteckning som identifierar fordonet. Automatisk avläsning får endast utföras på gränsövergångsstället och det närliggande parkeringsområdet. Personuppgifter som införts i datasystemet ska raderas efter att fordonet lämnat gränsövergångsstället. 
Uppgifter som införts i datasystemet ska lämnas ut avgiftsfritt till Tullen och Gränsbevakningsväsendet med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt.  
Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på den som är anställd hos leverantören av tjänster när han eller hon sköter uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare