Riksdagens svar
RSv
104
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
RP 155/2018 rd
KoUB 24/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort (RP 155/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 24/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har 
godkänt avtalet i propositionen. 
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort  
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Luxemburg den 29 juni 2000 upprättade avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort, sådant avtalet lyder ändrat genom det i Luxemburg den 8 juni 2017 upprättade protokollet, ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Helsingfors 9.11.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 09-11-2018 15:24