Senast publicerat 10-05-2021 19:53

Riksdagens svar RSv 106/2018 rd RP 130/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och till vissa lagar som har samband med den

RP 130/2018 rd
EkUB 18/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och till vissa lagar som har samband med den (RP 130/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 18/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012) 2 § 1 mom. 6 punkten, och 
fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1401/2016, en ny 7 punkt och till lagen ett nytt 2 a kap. som följer: 
2 § 
Uppgifter 
Konkurrens- och konsumentverket 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) sörjer för ordnandet av konsumentrådgivning, 
7) sköter andra uppgifter som det föreskrivs att verket ska sköta eller som ålagts verket. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 a kap. 
Konsumentrådgivning 
16 a § 
Konsumentrådgivningens innehåll 
Till konsumentrådgivningen hör att 
1) ge konsumenter och näringsidkare upplysningar och råd i frågor som är av betydelse för konsumenterna och i frågor som gäller konsumenternas rättsliga ställning, 
2) i en enskild konflikt mellan en näringsidkare och en konsument bistå konsumenten genom att reda ut ärendet och eftersträva förlikning i det samt vid behov hänvisa konsumenten till behörigt rättsskyddsorgan, 
3) delta i övervakningen av konsumtionsnyttigheters pris och kvalitet och i övervakningen av marknadsföring och avtalsvillkor som gäller konsumtionsnyttigheter. 
16 b § 
Berättigade till konsumentrådgivning 
Konsumentrådgivning tillhandahålls i första hand personer i konsumentställning som har hemkommun i Finland eller som har hemvist eller är bosatta i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Konsumentrådgivningen är avgiftsfri. 
16 c § 
Köp av konsumentrådgivningstjänster 
Konkurrens- och konsumentverket får också köpa konsumentrådgivningstjänster av serviceproducenter som har förmåga att sköta i denna lag nämnda konsumentrådgivningsuppgifter. En serviceproducent som tillhandahåller konsumentrådgivningstjänster och serviceproducentens personal ska i sin uppgift iaktta förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På personer som tillhandahåller konsumentrådgivning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
Konkurrens- och konsumentverket ska vid köp av konsumentrådgivningstjänster ingå avtal om produktionen av konsumentrådgivningstjänster med en serviceproducent som avses i 1 mom. Avtal kan ingås för viss tid eller tills vidare. En kortare uppsägningstid för avtalet än två år får inte avtalas.  
Avtalstvister behandlas i förvaltningsdomstol som förvaltningstvistemål enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Bestämmelser om personalens ställning finns i 2 kap. i statstjänstemannalagen (750/1994). 
De ärenden som är anhängiga hos magistraternas konsumentrådgivning överförs vid ikraftträdandet av denna lag till Konkurrens- och konsumentverket. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om upphävande av lagen om konsumentrådgivning 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om konsumentrådgivning (800/2008). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 5 § i lagen om konsumenttvistenämnden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007) 5 § 2 mom. som följer: 
5 § 
Övriga uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Nämndens personal ska ge parterna i en konsumenttvist information och råd om hur ett ärende förs till nämnden och om nämndens förfaringssätt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 29 § i beredskapslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i beredskapslagen (1552/2011) 29 § 1 mom., sådant det lyder i lag 672/2012, som följer: 
29 § 
Övervaknings- och upplysningsskyldighet 
För tryggande av befolkningens försörjning under undantagsförhållanden som avses i 3 §    1—3 punkten är en näringsidkare skyldig att på begäran underrätta arbets- och näringsministeriet, Konkurrens- och konsumentverket samt regionförvaltningsverket om situationen beträffande en sådan konsumtionsnyttighets efterfrågan och utbud som omfattas av dagligvaruförsörjningen och som är av avsevärd betydelse för befolkningens försörjning och folkhälsan. Näringsidkaren ska dessutom, om detta är nödvändigt med tanke på prisövervakningen, i begärd omfattning uppge en nyttighets pris eller prissättningsgrund och förändringar i dem. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.11.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare