Senast publicerat 10-05-2021 19:50

Riksdagens svar RSv 107/2018 rd RP 156/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av tilläggsprotokollet om elektroniska fraktsedlar till konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg samt med förslag till lag om ändring av lagen om vägbefordringsavtal

RP 156/2018 rd
KoUB 25/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av tilläggsprotokollet om elektroniska fraktsedlar till konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg samt med förslag till lag om ändring av lagen om vägbefordringsavtal (RP 156/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 25/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt tilläggsprotokollet i proposition

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om vägbefordringsavtal 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vägbefordringsavtal (345/1979) 9 § 1 mom. 11 punkten och 
fogas till 6 § ett nytt 4 mom., till lagen nya 6 a, 7 a och 7 b § samt till 9 § 1 mom. en ny 12 punkt som följer: 
6 § 
Upprättande av fraktsedel 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Fraktsedeln eller uppgifter om dess innehåll i maskinläsbar form kan sändas elektroniskt (elektronisk fraktsedel) liksom annan kommunikation i samband med fullföljandet av befordringsavtalet. 
6 a § 
Uppgifter som kompletterar elektroniska fraktsedlar 
Fraktföraren ska på begäran lämna avsändaren ett kvitto för varorna och all den information som behövs för att identifiera leveransen och för att få tillgång till den elektroniska fraktsedeln. 
Avsändaren kan lämna fraktföraren en sådan förteckning som avses i 9 § 2 mom. 7 punkten och de uppgifter som avses i 16 § i elektronisk form, om de finns i denna form och avtalsparterna vid internationell befordran har kommit överens om ett förfarande som gör det möjligt att koppla samman uppgifterna och den elektroniska fraktsedeln på ett sätt som garanterar uppgifternas och handlingarnas integritet. 
7 a § 
Upprättande och autentisering av elektroniska fraktsedlar 
Det som föreskrivs i 7 § tillämpas inte på elektroniska fraktsedlar. 
Elektroniska fraktsedlar ska skapas på ett sätt som säkerställer uppgifternas integritet. Ändringar i en elektronisk fraktsedel ska kunna spåras i efterhand och de ska göras så att de ursprungliga uppgifterna inte förstörs. Uppgifterna ska vara tillgängliga för alla som har rätt att få tillgång till dem. 
En elektronisk fraktsedel ska autentiseras av parterna i befordringsavtalet med en tillförlitlig elektronisk underskrift eller någon annan elektronisk autentiseringsmetod. 
7 b § 
Införande av elektroniska fraktsedlar vid internationell befordran 
Om elektroniska fraktsedlar används vid internationell befordran ska parterna i befordringsavtalet komma överens om på vilket sätt 
1) en elektronisk fraktsedel ska upprättas och överlämnas till den bemyndigade parten, 
2) integriteten hos den elektroniska fraktsedeln ska säkerställas, 
3) den befullmäktigade parten kan påvisa de rättigheter den elektroniska fraktsedeln ger upphov till, 
4) det kan bekräftas att godset har levererats till mottagaren, 
5) den elektroniska fraktsedeln kan kompletteras och ändras, samt 
6) den elektroniska fraktsedeln kan ersättas med en fraktsedel som upprättats på något annat sätt. 
9 § 
Fraktsedelns innehåll vid internationell befordran 
Vid internationell befordran skall av fraktsedeln framgå: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) omnämnande av att på befordran tillämpas den i 1 § 1 mom. avsedda konventionen eller därmed överensstämmande lag även om annat skulle ha avtalats, 
12) omnämnande av det förfaringssätt som överenskommits i fråga om sådana situationer som avses i 7 b §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 
Genom denna lag sätts det i Genève den 20 februari 2008 upprättade tilläggsprotokollet till 1956 års konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg i kraft sådant Finland har förbundit sig till det. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.11.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare