Riksdagens svar
RSv
108
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 106/2016 rd
ShUB 13/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (RP 106/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 13/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har 
godkänt överenskommelsen i propositionen. 
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Soul den 9 september 2015 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering ingångna överenskommelsen om social trygghet gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i överenskommelsen och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
Helsingfors 20.9.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 23-09-2016 15:12