Riksdagens svar
RSv
109
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
RP 122/2016 rd
FvUB 14/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (RP 122/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 14/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av säkerhetsutredningslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i säkerhetsutredningslagen (726/2014) 9 § 2 mom., 22 § 4 mom. och 60 § 2 mom. samt 
ändras 9 § 1 mom., 24 §, 25 § 1 mom. 6 punkten, 36 § 1 mom. 3 punkten, 50 § 1 mom., det inledande stycket i 50 § 2 mom. samt 51 § 1 mom. som följer: 
9 § 
Behöriga myndigheter 
Skyddspolisen fattar beslut om huruvida en säkerhetsutredning av person eller en säkerhetsutredning av företag ska göras, om inte huvudstaben med stöd av 3 mom. beslutar om huruvida en säkerhetsutredning ska göras. Uppdrag enligt denna lag kan vid skyddspolisen skötas av kontaktpersoner som anvisats av huvudstaben. 
24 § 
Rätt för skyddspolisen att fatta beslut om nivån på en säkerhetsutredning av person 
Trots vad som föreskrivs i 19 och 21 § kan skyddspolisen handlägga en ansökan om begränsad säkerhetsutredning av person som en normal säkerhetsutredning av person, om det behövs för att trygga statens säkerhet eller den allmänna säkerheten. I detta syfte kan skyddspolisen samköra identifieringsuppgifterna om den som utredningen gäller i det i 48 § avsedda registret över säkerhetsutredningar med skyddspolisens funktionella informationssystem. 
Skyddspolisen kan handlägga en ansökan om normal säkerhetsutredning av person som begränsad säkerhetsutredning av person, om det är ändamålsenligt och en normal säkerhetsutredning inte behöver göras med hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten. 
25 § 
Informationskällor vid normal säkerhetsutredning av person 
En säkerhetsutredning av person får bygga enbart på registeruppgifter som finns i 
6) undersöknings- och handräckningsregistret, registret för tillståndsärenden och registret för övervakningsärenden, vilka förs av staben för gränsbevakningsväsendet, 
36 § 
Förutsättningar för säkerhetsutredning av företag 
En säkerhetsutredning av företag får göras, om en utredning behövs för att bedöma företaget, när 
3) den myndighet som övervakar verksamheten begär en säkerhetsutredning om ett företag som bedriver verksamhet som avses i 21 § 1 mom. 5 eller 6 punkten eller som i egenskap av underentreprenör ska medverka i ett projekt där företaget eller dess arbetstagare har tillgång till de uppgifter eller tillträde till de lokaler eller områden som avses i de punkterna. 
50 § 
Utlämnande av uppgifter ur registret över säkerhetsutredningar 
Skyddspolisen lämnar trots sekretessbestämmelserna med hjälp av teknisk anslutning uppgifter ur registret över säkerhetsutredningar till huvudstaben. Huvudstaben får, på ett sätt som skyddspolisen godkänner, till tjänstemän som utsetts av försvarsmaktens enheter vidarebefordra uppgifter som behövs för bedömning av behovet att skaffa en säkerhetsutredning eller för behandling av vistelse- och besökstillstånd som avses i 15 § i lagen om försvarsmakten (551/2007). 
Skyddspolisen får trots sekretessbestämmelserna på ett sätt som den godkänner med hjälp av teknisk anslutning lämna följande uppgifter ur registret över säkerhetsutredningar till en av republikens presidents kansli, av riksdagens kansli, av ett ministerium eller av ett ämbetsverk inom inrikesministeriets förvaltningsområde utsedd tjänsteman för att behovet att skaffa en säkerhetsutredning ska kunna bedömas: 
51 § 
Kontroll av oförvitligheten och tillförlitligheten med hjälp av samkörning av personregister 
Skyddspolisen får samköra uppgifterna i registret över säkerhetsutredningar med uppgifter i informationssystemet för polisärenden samt med uppgifter om anhängiga brottmål och avgöranden i brottmål i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem i syfte att klarlägga om säkerhetsutredningar eller intyg som utfärdats över dem fortfarande ska få vara giltiga. 
Denna lag träder i kraft den 20
På sådana ansökningar om säkerhetsutredningar som var anhängiga när lagen trädde i kraft tillämpas de bestämmelser om avgifter för säkerhetsutredningar som gällde vid lagens ikraftträdande. 
Lag 
om ändring av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) 20 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 731/2014, som följer: 
20 a § 
Ändringssökande 
Beslut som den nationella säkerhetsmyndigheten fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 4.10.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 05-10-2016 15:40