Riksdagens svar
RSv
109
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om behandling av personuppgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
RP 98/2018 rd
EkUB 15/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om behandling av personuppgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (RP 98/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 15/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012) en ny 7 a § som följer: 
1 kap. 
Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverket 
7 a § 
Begränsning av den registrerades rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in om honom eller henne 
Utöver vad som föreskrivs i 34 § 1 mom. i dataskyddslagen (/) har den registrerade inte i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd rätt till tillgång till sådana uppgifter i Konkurrens- och konsumentverkets register som samlats in om honom eller henne och som verket behandlar vid skötseln av tillsynsuppgifter enligt konkurrenslagen, upphandlingslagen eller försörjningslagen, om det med stöd av 24 § 1 mom. 15 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), för att säkerställa tillsynen eller uppnåendet av syftet med tillsynen, är nödvändigt att uppgifterna inte lämnas ut. 
När den registrerades rätt begränsas enligt 1 mom. ska 34 § 2—4 mom. i dataskyddslagen iakttas. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) 1 § 5 mom., 7 § 2 mom., 8 § 3 mom. och 13 § 3 mom., 
av dem 13 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1103/2017, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde och definitioner 
I fråga om hemlighållande och utlämnande av personuppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om inte något annat föreskrivs i denna lag. Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (/). 
7 § 
Resanderegister 
En utövare av inkvarteringsverksamhet får använda uppgifter om resande och resanderegister för kundservice och direktmarknadsföring. Bestämmelser om den registrerades rätt att invända mot behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningen. 
8 § 
Utlämnande av uppgifter om resande till polisen samt förvaring och utplåning av resandeanmälningar och uppgifter om resande 
Utövaren av inkvarteringsverksamhet ska förvara resandeanmälningarna och uppgifterna om resande i ett års tid från den dag då resandeanmälningarna undertecknades. Efter det ska de förstöras. I resanderegistret ska uppgifterna om resande förvaras i ett års tid från det att de infördes. Efter det ska de utplånas. I fråga om radering av sådana uppgifter i registret som används för kundservice och direktmarknadsföring tillämpas dock dataskyddsförordningen. 
13 § 
Straffbestämmelser 
Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 16 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) 16 § som följer: 
16 § 
Utlämnande av uppgifter ur registret 
Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får personuppgifter lämnas ut ur registret i form av en utskrift eller göras allmänt tillgängliga via ett elektroniskt datanät eller annars lämnas ut i elektronisk form. Uppgift om en personbeteckning får dock lämnas ut enligt denna lag endast om uppgiften lämnas ut i form av en utskrift eller en teknisk upptagning och om den som får uppgiften har rätt att behandla personbeteckningen med stöd av 29 § i dataskyddslagen (/) eller med stöd av någon annan lag. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 130 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 130 § 4 mom., sådant det lyder i lag 358/2015, som följer: 
130 § 
Register 
På utlämnande av uppgifter tillämpas vad som föreskrivs om detta någon annanstans i lag. De registeruppgifter som inte är personuppgifter ska kontrolleras och onödiga uppgifter utplånas i samband med kontrollen. I fråga om den personuppgiftsansvariges skyldigheter vid behandlingen av personuppgifter föreskrivs särskilt. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om upphävande av 11 § 2 mom. i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 11 § 2 mom. i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om upphävande av 53 § 2 mom. i lagen om mätinstrument 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 53 § 2 mom. i lagen om mätinstrument (707/2011). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av revisionslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i revisionslagen (1141/2015) 4 kap. 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 622/2016, samt 
ändras 4 kap. 13 § 2 och 4 mom., 6 kap. 9 § 6 mom., 8 kap. 6 § samt 9 kap. 1 § 2 mom. och 3 § 2 mom. 4 punkten, 
av dem 4 kap. 13 § 2 och 4 mom., 6 kap. 9 § 6 mom. och 9 kap. 3 § 2 mom. 4 punkten sådana de lyder i lag 622/2016, som följer: 
4 kap. 
Övriga bestämmelser om revisorer 
13 § 
Anmälan om misstankar 
Anmälningsförfarandet ska omfatta åtgärder som skyddar den som gjort en anmälan och tryggar skyddet för personuppgifter för den som gjort en anmälan och den som är föremål för anmälan. Anmälningsförfarandet ska även innehålla anvisningar för skyddande av anmälarens identitet, om det inte föreskrivs annat i lag för att utreda en förseelse eller för att tillgodose myndigheternas rätt till uppgifter. 
Utöver vad som föreskrivs i 34 § 1 mom. i dataskyddslagen (/), har den som är föremål för en anmälan enligt 1 mom. i denna paragraf inte den registrerades rätt till tillgång enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, i fråga om sådana om den registrerade insamlade uppgifter som avses i 1 och 2 mom. i denna paragraf, om utlämnande av uppgifterna till honom eller henne kan störa utredningen av misstänkta förseelser. När den registrerades rätt begränsas ska 34 § 2—4 mom. i dataskyddslagen iakttas. 
6 kap. 
Godkännande och registrering 
9 § 
Revisorsregistret 
Närmare bestämmelser om registeranmälningar och registeranteckningar samt om andra uppgifter än personuppgifter som ska antecknas i registret får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
8 kap. 
Tillsynsbefogenheter 
6 § 
Erhållande av uppgifter av andra myndigheter 
Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag, på begäran få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen enligt denna lag. Uppgifterna får hämtas genom en teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda. Vad som föreskrivs ovan gäller dock inte personuppgifter som hör till de särskilda kategorierna av personuppgifter enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen och personuppgifter som rör en brottslig gärning, ett straff eller någon annan påföljd för ett brott samt någons behov av socialvård eller de socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom socialvården som någon erhållit. 
9 kap. 
Utlämnande av uppgifter samt myndighetssamarbete 
1 § 
Rätt att lämna ut uppgifter 
Vad som föreskrivs 1 mom. gäller dock inte personuppgifter som hör till de särskilda kategorierna av personuppgifter enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen och personuppgifter som rör en brottslig gärning, ett straff eller någon annan påföljd för ett brott samt någons behov av socialvård eller de socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom socialvården som någon erhållit. 
3 § 
Internationellt tillsynssamarbete 
Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också när handlingar som behövs med tanke på tillsynen överlämnas till tillsynsorganet i en annan stat än en EES-stat som med stöd av lag sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat, om 
4) dataskyddsförordningen iakttas vid informationsutbyte. 
Denna lag träder i kraft den 20
Statsrådets förordning om revision (1377/2015) förblir i kraft även till den del förordningen utfärdats med stöd av den bestämmelse i 6 kap. 9 § 6 mom. som har ändrats genom denna lag. 
Lag 
om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017) 9 § 2 mom. och 
ändras 2 § 2 mom. och 6 § som följer: 
2 § 
Lagens tillämpningsområde 
Om inte något annat föreskrivs i lag tillämpas på kundinformationssystemet för företagstjänster och på offentligheten för de uppgifter som registrerats i systemet lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 och 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998). Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen           (/). 
6 § 
Personuppgiftsansvariga för kundinformationssystemet 
Arbets- och näringsministeriet och de i 4 § 1 mom. avsedda aktörer som registrerar uppgifter i kundinformationssystemet är gemensamt personuppgiftsansvariga i fråga om kundinformationssystemet.  
Arbets- och näringsministeriet svarar för kundinformationssystemets allmänna funktion och för den tekniska anslutningen för registrering, samkörning, utlämnande och annan behandling av uppgifterna. Arbets- och näringsministeriet svarar för datasystemets användbarhet samt för integriteten, skyddet och bevarandet av de uppgifter som ingår i datasystemet. Arbets- och näringsministeriet svarar i fråga om behandlingen av personuppgifter i kundinformationssystemet för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25, säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32, konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 och förhandssamråd enligt artikel 36 i dataskyddsförordningen samt för andra sådana i dataskyddsförordningen föreskrivna skyldigheter för den personuppgiftsansvarige som gäller informationssäkerheten i datasystemet. Arbets- och näringsministeriet har inte rätt att bestämma över de uppgifter som registrerats i datasystemet eller att lämna ut dem, om inte något annat föreskrivs i lag. 
De i 4 § 1 mom. avsedda aktörer som registrerar uppgifter i kundinformationssystemet fungerar som personuppgiftsansvariga i fråga om de uppgifter som de själva registrerat i systemet, svarar för andra skyldigheter för den personuppgiftsansvarige än de som avses i 2 mom. i denna paragraf samt beslutar om utlämnande via kundinformationssystemet av de uppgifter de själva registrerat. Den aktör som registrerat uppgifter i kundinformationssystemet svarar för att uppgifterna är korrekta och uppdaterade. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 13.11.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 23.11.2018 12:24