Senast publicerat 10-05-2021 20:17

Riksdagens svar RSv 11/2020 rd RP 105/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

RP 105/2019 rd
JsUB 1/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker (RP 105/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 1/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) 2, 4, 16, 25 och 26 § som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) översvämning tillfälligt vattentäckt mark till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag, förhöjt havsvattenstånd eller ansamling av dagvatten, 
2) översvämningsrisk en kombination av sannolikheten för översvämning och möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa, säkerheten, miljön, infrastrukturen, den ekonomiska verksamheten och kulturarvet i samband med en översvämning,  
3) dagvatten regn- eller smältvatten som samlas på markytan eller motsvarande ytor i tätt bebyggda områden,  
4) avrinningsområde ett avrinningsområde enligt 2 § 6 punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004),  
5) delavrinningsområde ett delavrinningsområde enligt 2 § 7 punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen,  
6) vattenförvaltningsområde ett vattenförvaltningsområde enligt 3 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen,  
7) internationellt vattenförvaltningsområde ett vattenförvaltningsområde enligt 3 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen som bildas av ett avrinningsområde som sträcker sig in på en annan stats territorium. 
 
4 § 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna har till uppgift att 
1) göra en preliminär bedömning av översvämningsriskerna i avrinningsområden och i kustområden, 
2) bereda ett förslag där områden med betydande översvämningsrisk i avrinningsområden och kustområden anges, 
3) utarbeta kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker i avrinningsområden och kustområden, 
4) bereda förslag till planer för hantering av översvämningsrisker för avrinningsområden och kustområden, 
5) bistå kommunerna i den preliminära bedömningen av riskerna för dagvattenöversvämningar, med att ange områden med betydande översvämningsrisk och med utarbetandet av planer för hantering av översvämningsrisker. 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska dessutom inom sina ansvarsområden sköta annan hantering av översvämningsrisker än den som avses i 1 mom. Centralerna har särskilt till uppgift att 
1) sköta den planering som tjänar hanteringen av översvämningsrisker från vattendrag i andra områden än områden med betydande översvämningsrisk, 
2) sköta myndighetssamarbetet och styra åtgärderna i vattendrag när översvämning hotar och vid översvämning, 
3) ge rekommendationer om samordningen av vattenreglering och avtappning i vattendrag, 
4) främja översvämningsskyddet och andra åtgärder som förbättrar hanteringen av översvämningsriskerna,  
5) sörja för produktionen av hydrologiska observationsdata samt sköta vattenläges- och översvämningsvarningstjänsten i samarbete med Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet, 
6) utföra andra uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer och som behövs för att hantera översvämningsrisker. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i de uppgifter som avses i 2 mom. 3, 5 och 6 punkten utöver risker som föranleds av översvämningar beakta sådana ur allmän synpunkt ogynnsamma konsekvenser som föranleds av andra vattenförhållanden som avviker från det normala. 
Jord- och skogsbruksministeriet kan bestämma att en närings-, trafik- och miljöcentral ska sköta de uppgifter som avses i denna paragraf inom en annan närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde. 
16 § 
Översvämningsgruppernas uppgifter  
Översvämningsgruppen ska 
1) behandla de utredningar som har gjorts för riskhanteringsplanen, 
2) uppställa målen för riskhanteringen, 
3) godkänna förslaget till en plan och till de åtgärder som ingår i planen, 
4) följa hur de mål som uppställts i riskhanteringsplanen uppfylls. 
Översvämningsgruppen ska i de olika beredningsfaserna för riskhanteringsplanen etablera tillräcklig växelverkan med myndigheter, näringsidkare, mark- och vattenägare, vattenanvändare och representanter för berörda organisationer på områden med betydande översvämningsrisk inom avrinningsområdet eller kustområdet. 
25 § 
Uppgiftslämnande  
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i digital form förse Finlands miljöcentral med de kartor som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten, de hydrologiska observationsdata som avses i 4 § 2 mom. 5 punkten, de beslut som avses i 8 § 3 mom. och i 15 § 2 mom. och de riskhanteringsplaner som avses i 18 §.  
Kommunen ska i digital form tillgängliggöra uppgifter om de områden med betydande översvämningsrisk som avses i 19 § 1 mom. och exemplar av de kartor som avses i det momentet och av de godkända riskhanteringsplaner som avses i 19 § 2 mom. för närings-, trafik- och miljöcentralerna och för Finlands miljöcentral.  
26 § 
Informationssystem  
Finlands miljöcentral förvaltar informationssystem där de dokument och andra uppgifter som avses i 25 § samt uppgifter om vattenkonstruktioner som inverkar på vattenföringen och vattenståndet förs in.  
Genom förordning av statsrådet får föreskrivas om andra uppgifter som ska föras in i informationssystemen.   
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 19.3.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare