Senast publicerat 01-03-2021 12:40

Riksdagens svar RSv 11/2021 rd RP 258/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart

Riksdagen
RP 258/2020 rd
KoUB 4/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart (RP 258/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 4/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har 

  godkänt avtalet i propositionen. 

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om avtalet med Republiken Korea om luftfart 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  1 § 
  De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Helsingfors den 10 juni 2019 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering ingångna avtalet om luftfart gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
  2 § 
  Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  3 § 
  Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  Genom denna lag upphävs förordningen om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Republiken Korea (1302/1996). 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 26.2.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare