Senast publicerat 23-06-2021 15:16

Riksdagens svar RSv 110/2021 rd RP 97/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

RP 97/2021 rd
EkUB 18/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 97/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 18/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020) 1 § 1 och 2 mom., 2 §, 3 § 1 mom. samt 4, 5 och 7 §, 
sådana de lyder, 1 § 1 och 2 mom. i lag 963/2020 och 2 §, 3 § 1 mom. samt 4, 5 och 7 § i lag 280/2021, samt 
fogas till lagen nya 5 c och 5 d § som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om temporärt statligt stöd som beviljas i Finland verksamma företag för att underlätta allmänna svårigheter i affärsverksamheten till följd av covid-19-pandemin och som Europeiska kommissionen genom sina beslut SA.56995 och SA.63205 har godkänt som förenligt med den inre marknaden (kostnadsstöd). 
Lagen tillämpas inte på kreditinstitut och finansiella institut eller på företagsverksamhet inom primär jordbruksproduktion, fiskerinäring eller vattenbruk. Lagen tillämpas dock på stöd som beviljas företag som är verksamma inom förädling och saluföring av jordbruksprodukter, om stödet inte helt eller delvis överförs till primärproducenter och stödbeloppet inte fastställs på grundval av priset på eller kvantiteten av de produkter som köpts från primärproducenter eller de produkter som de berörda företagen släppt ut på marknaden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Allmänna förutsättningar för beviljande av kostnadsstöd 
Statskontoret kan inom ramen för statsbudgeten på ansökan bevilja företag kostnadsstöd för företagets kostnader som uppstått från och med den 1 mars 2021 till och med den 31 maj 2021 (stödperiod), om 
1) företagets huvudsakliga verksamhetsområde, som meddelats Skatteförvaltningen, den första dagen av stödperioden omfattas av stödet i enlighet med 3 §, 
2) företagets i 4 § 1 punkten avsedda månatliga omsättning i genomsnitt är över 30 procent mindre än den månatliga omsättning i genomsnitt som avses i 4 § 2 punkten, 
3) det kostnadsstöd som i enlighet med 5 § beräknas för företaget är minst 2 000 euro, 
4) inget av de hinder för beviljande av kostnadsstöd som anges i 6 § gäller företaget, och 
5) företaget har ett företags- och organisationsnummer. 
3 § 
Verksamhetsområden och företag som omfattas av kostnadsstöd 
Kostnadsstödet omfattar de verksamhetsområden inom vilka företagens omsättning under stödperioden är minst 10 procent mindre än verksamhetsområdets omsättning från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 maj 2019. Vid jämförelsen används medianen av förändringen i omsättningen för företagen inom verksamhetsområdet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Grunderna för bestämmande av kostnadsstöd 
Ett företag kan beviljas kostnadsstöd för stödperioden i enlighet med den formel som anges i 5 § utifrån följande faktorer: 
1) företagets omsättning under pandemiperioden, som definieras som
a) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 mars 2021 till och med den 31 maj 2021 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen månatligen,
b) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 mars 2021 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen kvartalsvis,
c) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen kalenderårsvis,
d) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 mars 2021 till och med den 31 maj 2021 enligt företagets egen anmälan, om företaget inte lämnat in mervärdesskattedeklarationer,
 
2) företagets omsättning under en normal period, som definieras som
a) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 maj 2019 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen månatligen,
b) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 mars 2019 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen kvartalsvis,
c) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen kalenderårsvis,
d) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 maj 2019 enligt företagets egen anmälan, om företaget inte lämnat in mervärdesskattedeklarationer,
 
3) företagets lönekostnader för anställda som betalats under stödperioden enligt uppgifterna i inkomstregistret, arbetsgivarens lönebikostnader som ersätts enligt ett procenttal och som godkänns till ett belopp av 20 procent av lönekostnaderna enligt inkomstregistret, lönekostnaderna under stödperioden för en enskild näringsidkare eller ett personbolags ansvariga bolagsman enligt den arbetsinkomst som fastställts enligt 112 och 113 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) och som gällde den första dagen av stödperioden och en företagares pensionsförsäkringsavgift och sjukförsäkringsavgift under stödperioden enligt företagets egen anmälan (lönekostnader under stödperioden), 
4) sådana av företagets oflexibla kostnader i affärsverksamheten som hänför sig till stödperioden och som uppges i ansökan och till vilka räknas hyreskostnader och andra kostnader för egendom som används i affärsverksamheten, sådana tillstånds-, medlems- och försäkringsavgifter och långvariga avtal som är nödvändiga för bedrivandet av affärsverksamheten, hyror för maskiner och anläggningar, dispositionsrättsersättningar och licensavgifter, nödvändiga kostnader för inhyrd arbetskraft samt förskottsbetalningar, som är slutliga och för vilka kostnadsstöd inte har beviljats tidigare (övriga kostnader under stödperioden), och 
5) övriga stöd som beviljats företaget i enlighet med beslut SA.56995 av Europeiska kommissionen och försäkringsersättningar i anslutning till covid-19-pandemin. 
5 § 
Beloppet av kostnadsstöd 
Vid beviljande av kostnadsstöd för företag beräknas stödbeloppet för stödperioden enligt formeln i 2 mom. Det kostnadsstöd som beviljas för stödperioden kan uppgå till högst 1 000 000 euro per företag. Vid beviljande av kostnadsstöd beaktas av de kostnader som avses i 4 § 3 och 4 punkten högst ett belopp som motsvarar tre gånger företagets månatliga omsättning i genomsnitt under en normal period enligt 4 § 2 punkten. 
Beloppet av kostnadsstödet före beaktande av maximibeloppet enligt 1 mom. beräknas enligt följande formel: 
Om ett företag som är verksamt inom ett verksamhetsområde som avses i 3 § 1 mom. har grundats den 1 januari 2019 eller därefter, kan företaget med avvikelse från 2 § 2 punkten beviljas kostnadsstöd på så sätt att beloppet av kostnadsstödet till företaget beräknas enligt följande formel: kostnadsstödets belopp = (den median av förändringen i omsättningen som fastställts enligt 3 § 1 mom. för företagets huvudsakliga verksamhetsområde enligt 2 § 1 punkten – 0,3) * (lönekostnader under stödperioden + övriga kostnader under stödperioden). Koefficienten enligt formeln är dock alltid minst 0,1. 
Om det stödbelopp som beräknats enligt 2 mom. är mindre än 2 000 euro, godkänns som kostnadsstöd för företaget 2 000 euro under förutsättning att företagets lönekostnader och övriga kostnader under stödperioden är minst 2 000 euro. 
När stöd beviljas ska det beaktas att det maximibelopp för stöd på 1 800 000 euro per koncern som anges i Europeiska kommissionens beslut SA.56995 inte överskrids. Vid beviljande av kostnadsstöd avdras ersättning enligt 5 a, 5 b och 5 c § som hänför sig till samma kostnader. Vid beviljande av kostnadsstöd ska från det stödbelopp som bestäms enligt denna paragraf dessutom dras av de i 4 § 5 punkten avsedda försäkringsersättningar i anslutning till covid-19-pandemin som hänför sig till stödperioden. 
5 c § 
Ersättning för stängning av stora och medelstora företags lokaler 
Till stora och medelstora företag vars lokaler med stöd av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) eller 3 a § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) har hållits stängda för kunder under mars och april 2021 betalas i ersättning för stängningstiden 70 procent av förlusterna under stängningstiden, vilka ska definieras enligt bestämmelserna om bokslut i bokföringslagen (1336/1997) och ska fastställas av en utomstående revisor. Om företaget hör till en koncern, granskas förlusterna på koncernnivå. Nedskrivningar av engångskaraktär beaktas inte vid beräkningen av förlusterna. Förlusten under stängningstiden kan dock vara högst det sammanlagda beloppet av kostnaderna enligt 4 § 3 och 4 punkten under tiden för stängning av den affärsverksamhet som är föremål för stängningen. Stödets maximibelopp är 1 800 000 euro. 
Om en koncern har ansökt om ersättning för stängning kan den ansöka om kostnadsstöd endast som koncern. 
En förutsättning för stödet är att företagets omsättning har minskat med mer än 30 procent under den kalendermånad eller de kalendermånader under vilka företagets lokaler i enlighet med 1 mom. har hållits stängda jämfört med motsvarande kalendermånad eller kalendermånader 2019. Om företaget hör till en koncern, granskas förändringen i omsättningen på koncernnivå. 
När stöd beviljas ska det beaktas att det maximibelopp för stöd på 10 000 000 euro per koncern som anges i Europeiska kommissionens beslut SA.63205 inte överskrids. Från stödet avdras de försäkringsersättningar som hänför sig till stängningsperioden samt andra statliga stöd som hänför sig till samma kostnader. 
Ansökan om ersättning för stängning ska lämnas in till Statskontoret senast den 13 augusti 2021. Företaget ska i sin ansökan lämna en utomstående revisors revisionsrapport om omsättningen under den stängningsperiod och jämförelseperiod som avses i 3 mom., om förluster under stängningsperioden och om kostnader enligt 4 § 3 och 4 punkten, om de försäkringsersättningar som erhållits under stängningsperioden och om annat statligt stöd som hänför sig till samma kostnader.  
På ersättning för stängning tillämpas inte 2—5 §, med undantag för 4 § 3 och 4 punkten, eller 7 §. 
5 d § 
Stöd för icke täckta fasta kostnader 
Företaget kan med stöd av en stödordning enligt kommissionens beslut SA.63205 få stöd för icke täckta fasta kostnader som uppkommit mellan den 1 mars och den 31 maj 2021, nämnda dagar medräknade, varvid stödet beräknas som en andel av företagets förlust under stödperioden i enlighet med stödintensiteten. Förlusterna under stödperioden ska definieras enligt bestämmelserna om bokslut i bokföringslagen och ska fastställas av en utomstående revisor. Om företaget ingår i en koncern är koncernen sökande. Förlusten granskas på koncernnivå. Nedskrivningar av engångskaraktär beaktas inte vid beräkningen av förlusterna. Förlusten under stödperioden kan dock vara högst det sammanlagda beloppet av kostnaderna enligt 4 § 3 och 4 punkten. 
En förutsättning för stödet är att företagets omsättning har minskat med mer än 30 procent mellan den 1 mars och den 31 maj 2021, nämnda dagar medräknade, jämfört med tiden mellan den 1 mars och den 31 maj 2019, nämnda dagar medräknade, i enlighet med de månatliga mervärdesskattedeklarationer som företaget lämnat till Skatteförvaltningen. Om företaget hör till en koncern, granskas förändringen i omsättningen på koncernnivå. 
Stödintensiteten beräknas enligt följande: [(företagets omsättning mellan den 1 mars och den 31 maj 2019, nämnda dagar medräknade – företagets omsättning mellan den 1 mars och den 31 maj 2021, nämnda dagar medräknade) : företagets omsättning mellan den 1 mars och den 31 maj 2019, nämnda dagar medräknade] – 0,3. Stödintensiteten är högst 70 procent, och stödbeloppet är högst 1 000 000 euro. Från stödet avdras de försäkringsersättningar som hänför sig till stödperioden samt andra statliga stöd som mottagits för samma kostnader. När stöd beviljas ska det beaktas att det maximibelopp för stöd på 10 000 000 euro per koncern som anges i Europeiska kommissionens beslut SA.63205 inte överskrids. 
Företaget ska i sin ansökan lämna Statskontoret en utomstående revisors revisionsrapport om den omsättning för stödperioden och jämförelseperioden som avses i 1 och 2 mom., om förlusten under stödperioden och om kostnader enligt 4 § 3 och 4 punkten, om under stödperioden erhållna försäkringsersättningar och om annat statligt stöd som hänför sig till samma kostnader. 
På stödet tillämpas inte 4 §, med undantag för dess 3 och 4 punkt, 5 § eller 7 § 2 mom. 
7 § 
Ansökan om kostnadsstöd 
Ansökan om stöd ska lämnas in till Statskontoret senast den 30 september 2021. 
Företaget ska i sin ansökan lämna de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för beviljande och utbetalning av stödet i fråga om 
1) de i 4 och 5 a § avsedda kostnaderna, 
2) statliga stöd som beviljats företaget för stödperioden i enlighet med beslut SA.56995 och SA.63205 av Europeiska kommissionen, 
3) eventuella ersättningar som grundar sig på privata försäkringar och som företaget fått under stödperioden, och 
4) det att företaget inte har sådana ekonomiska svårigheter som avses i 6 § 1 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare