Senast publicerat 10-05-2021 19:49

Riksdagens svar RSv 112/2018 rd RP 128/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

RP 128/2018 rd
JsUB 14/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (RP 128/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 14/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 1 §, sådan den lyder i lag 967/2017, som följer: 
1 § 
Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 30 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgift behöver inte betalas av den som biträder jägare som hundförare eller vid jakt på hjortdjur som drevkarl eller på motsvarande sätt biträder vid jakten. Den som har betalat avgiften ges ett jaktkort. Finlands viltcentral ger på begäran betalaren en kopia av jaktkortet. 
Jaktvårdsavgiften är 39 euro för ett jaktår. För den som vid ingången av jaktåret är under 18 år är jaktvårdsavgiften 20 euro. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas första gången på den jaktvårdsavgift som tas ut för jaktåret 2019—2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.11.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare